tisdag 16 februari 2016

Rant # 11 – Karolinskas haveri och vetenskapens grandiosa självbild

image

Rant = a discourse by a single performer, especially if irritated or upset

“The aspiration of science as a rational enterprise is simply not true, academic freedom is not true, the idea that scientist will evaluate data rationally is not true. All these stories that we hear about that science is different from religion, different from politics and all that, simply is not true. Science is just another human activity and has the same fragility as any other kind of human activity.”

Dessa ord kommer från dr Dean Radin. En man som i sin forskning arbetar med områden som den etablerade vetenskapen sällan intresserar sig för. Radin är verksam vid Institute of Noetic Sciences, vars programförklaring ser ut så här:

“The institute of Noetic Sciences IONS is a nonprofit organization dedicated to supporting individual and collective transformation through consciousness research, transformative learning, and engaging a global community in the realization of our human potential.”

image

IONS startades av den nyligen bortgångne astronauten Edgar Mitchell. När han efter Apollo fjortons månlandning var på väg tillbaka till jorden och såg vår blå hemplanet svävande i rymden fick han en stark upplevelse av jorden är en del av en större levande helhet, och att vi människor existerar i ett universum som är medvetet. Han tyckte sig erfara en annan och djupare sorts kunskap än den han dittills lärt känna som vetenskapsman. 

I dag leder Dr Dean Radin IONS forskningsarbete. Jag kom att tänka på citatet ovan när den formidabla skandalen på Karolinska Institutet rullades upp. Kirurgen Paolo Macchiarini har opererat in plastluftstrupar i sina patienter, vilket lett till svårt lidande och i flera fall till döden. Även de som anställde Macchiarini och hade till uppgift att granska hans verksamhet har brustit grovt.

Den vetenskapliga metoden, som går ut på att fördomsfritt och utan skygglappar utifrån genuin nyfikenhet undersöka verkligheten, är något mycket bra. Men så ser den sällan ut. Vetenskapen är i stället ofta en karriärväg där status, pengar och prestige, snarare än ett öppet sanningssökande är drivkrafterna.Naturvetenskapens världsbild har dessutom stelnat till en dogm som hos många bidrar till en ytterst begränsad syn på hur verkligheten och naturen fungerar. 

Vetenskapen anses allmänt vara synonym med sanningen. Dess utövare svävar nånstans högt över alla mänskliga brister och tillkortakommanden. Detta kan man tydligt se inte minst på Wikipedia. Alla poster som behandlar företeelser som nära döden-upplevelser, reinkarnation, prekognition, omvänd kausalitet, telepati, remote viewing och liknande, ställs mot den syn som den etablerade vetenskapen för tillfället förfäktar. Som kort och gott går ut på att sådana fenomen inte kan finnas.

“Vetenskapen”, utan närmare definition, framställs som den odiskutabla sanningsägande auktoriteten. Allt som inte passar in i dess nuvarande förklaringsmodell avvisas kategoriskt. Detta oavsett hur minutiöst noggrant forskningen som refereras utförts. En grupp som kallar sig Guerilla Skeptics förhindrar systematiskt att alternativa synsätt får ta plats och styr till och med enskilda forskares biografier. Detta dilemma kan man läsa mer om här -  Wikipedia We Have a Problem.

Jag tycker detta och liknade exempel gör att man på goda grunder kan jämställa vetenskapen med en kyrka, där forskarna är dagens prästerskap.

Haveriet på Karolinska Institutet är ett flagrant exempel på att vetenskapen även på nobelprisnivå kan vara lika blind och uppfylld av tro och förhoppningar som vilken religionsutövning som helst. Listan på liknande skandaler kan dessutom göras mycket lång. Nyligen dog och handikappades flera försökspersoner i en värktablettstest i Frankrike. Hundratals barn och unga har drabbats av narkolepsi efter att ha blivit vaccinerade med Pandemrix. 

I den jämförelse mellan vetenskap och religion som ofta görs påstås vetenskapen stå för framsteg och upplysning och religionen för grumlighet och vidskepelse. Och visst, det vimlar av exempel på blind auktoritetstro och fanatism inom religionsutövningen. Men samtidigt: min erfarenhet av samtal med andligt intresserade människor, sökare och troende är att många inte alls är särskilt dogmatiska. Den som med hull och hår svalt det rådande vetenskapliga reduktionistiska och materialistiska synsättet kan vara lika tjurskallig och oförmögen att ifrågasätta sin världsbild som en person som kallar sig troende.

Den som jämför vetenskap och religion bör också hålla i minnet att det andliga sökandet är av en helt annan karaktär än det vetenskapliga. Andlighet handlar om inre upplevelser, diffusa budskap och vaga aningar. Fenomen som vetenskapen saknar verktyg och metoder att hantera, fokuserad som den är på den yttre världen och sådant som kan mätas, vägas och kvantifieras. 

En annan tydlig brist inom den etablerade vetenskapen är att man utan nämnvärd problematisering står för hållningen att vi människor har rätt att använda andra högt utvecklade, intelligenta och kännande varelser i ofta mycket plågsamma experiment. (Kan man månne med vetenskapliga metoder komma fram till varför vi människor har rätt till detta?)

Radins citat fortsätter så här.

”The only thing science has going for it is that there is a very strong emphasis on rigorous methods and consensus opinion. Those are good. But unfortunately consensus opinion is also an enormously efficient block for things that don’t happen to fit the prevailing viewpoints."

Vetenskapen är en mänsklig aktivitet som andra. Den utförs av människor, och människor är behäftade med svagheter och brister. Det som hänt på Karolinska är ett mycket tydligt och sorgligt exempel på detta.

Gränsen går kanske inte på ett så självklart sätt som vi tror mellan religion och vetenskap, utan snarare mellan enskilda individers moral, mod och förmåga att stå emot grupptryck och flockbeteende.

Du kan höra en podcast-intervju med dr Dean Radin här.

Relaterat - Studier i rent nonsens

Mer läsning – opensciences.org